طرح متناسب خود را انتخاب نمایید

ماه و خورشید

ماه و خورشید در یک شبانه روز کار خود را به سرانجام میرسانند!

جلسات برخط ویدیو کنفرانسی موردی که بصورت تعاملی برگزار میگردند و از هماهنگی تا برگزاری و نتیجه گیری آن میتواند در یک شبانه روز و یا چند شبانه روز بگنجد, میتوانند مخاطبین این طرح باشند.

ستارگان

شمار ستارگان برای ما مشخص نیست و لیکن هر ستاره جلوه خویش را دارد!

جلسات مدیریتی و کارشناسی و فنی و یا مشاوره ای که بصورت مدون و پی در پی برگزار میگردند و هر شرکت کننده مستقلا به اظهارنظر و ابراز مواضع خود میپردازد میتوانند مخاطب این طرح باشند.

کهکشان

ما فقط شاهد و ناظر رخدادهای کهکشان هستیم!

گردهمایی ها و وبینارهایی که مدعوین آن تنها شاهد و ناظر برنامه های آن خواهند بود مخاطب این طرح میباشند.